Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

dagus
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viaweightless weightless
dagus
profumi di amore - image #2830732 by saaabrina on favim.com
Reposted fromweightless weightless
dagus
Reposted fromweightless weightless
dagus
Źródło:bilberyy
Reposted fromweightless weightless
dagus
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
dagus
dagus
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viakatalama katalama
dagus
3356 17b6
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
dagus
2194 d2ec
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viakatalama katalama
dagus
7070 dbe0
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
dagus
dagus
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama
dagus
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakatalama katalama
dagus
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
dagus
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viakatalama katalama
dagus
dagus
dagus

Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.

— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viakatalama katalama
dagus
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viakatalama katalama
dagus
2856 ee90
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl